บริการของเรา

บริการทางด้านบัญชี
และงบการเงิน

บริการจัดทำบัญชี, บันทึกบัญชี, ปิดงบการเงิน, และจัดทำงบการเงิน จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายและกรมสรรพากรกำหนด...

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล      

จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ รวมถึงจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป

บริการวางระบบบัญชี
          

การวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยควบคุม และแสดงสถานภาพทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรีการบัญชี

ประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการบัญชี

บริการทางด้านบัญชีและงบการเงิน

 • บริการจัดทำบัญชี, บันทึกบัญชี, ปิดงบการเงิน, และจัดทำงบการเงิน
 • จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายและกรมสรรพากรกำหนด
 • จัดทำและยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปีและสิ้นปี (ภงด.51 และ ภงด.50)
 • คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บระบบเอกสารบัญชีที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
 • เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี
 • บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล

  • จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
  • จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล, นิติบุคคล
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร ในกรณีที่การตรวจสอบชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  • แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินว่าแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงาน จะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

  บริการวางระบบบัญชี

  ให้คำปรึกษาทางด้านการวางระบบบัญชีอย่างเหมาะสม เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างรัดกุม ป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็น และลดโอกาสการเกิดการทุจริต เนื่องจากการวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยควบคุม และแสดงสถานภาพทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจได้ ทำให้ผู้บริหาร มองเห็นภาพรวมที่ถูกต้องของธุรกิจของตน และสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์

  "ความถูกต้องของงาน การรักษาข้อมูล และความพึงพอใจของลูกค้า"

  นนทบุรีการบัญชี รู้จริงเรื่องบัญชี