ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรีการบัญชี

ประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการบัญชี

จุดมุ่งหมายสูงสุดของ นนทบุรีการบัญชี

คือความถูกต้องของงาน การรักษาข้อมูล และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

คุณภาพคือมาตรฐานของเรา

เราไม่เคยหยุดเรียนรู้และก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้บริการได้มาตรฐานสูงสุดและตอบสนองลูกค้า

คัดสรรบุคลากร คุณภาพด้านบัญชี

ทางด้านของบุคลากร เรามีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงาน มีการพัฒนาความสามารถ และมีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้จึงทำให้เรา มั่นใจว่าพนักงานของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพ และมีประสบการณ์ตรง ทางด้านการบัญชีมายาวนาน จะสามารถให้บริการท่านได้เป็นอย่างดี

"ความถูกต้องของงาน การรักษาข้อมูล และความพึงพอใจของลูกค้า"

นนทบุรีการบัญชี รู้จริงเรื่องบัญชี

บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามั่นใจว่าพนักงานของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพ และมีประสบการณ์ตรงทางด้านการบัญชีมายาวนาน สามารถให้บริการท่านได้เป็นอย่างดี

บริการจัดทำบัญชี, บันทึกบัญชี, ปิดงบการเงิน, และจัดทำงบการเงิน จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายและกรมสรรพากร กำหนดจัดทำและยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปีและสิ้นปี (ภงด.51 และ ภงด.50)

จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ รวมถึงจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี

ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน

ให้คำปรึกษาทางด้านการวางระบบบัญชีอย่างเหมาะสม เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างรัดกุม ป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็น และลดโอกาสการเกิดการทุจริต เนื่องจากการวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยควบคุม และแสดงสถานภาพทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจได้